Inloggen
Inloggen Uw email Uw wachtwoord Login Wachtwoord vergeten?
De service van IPSTORE Beschikbaarheid Ons voorraadsysteem werkt de voorraad 24 uur per dag, zeven dagen in de week real-time bij. Bij elk product staat of het product op dit moment leverbaar is. Bestelprocedure Online bestellen bij ipstore.nl gaat snel en eenvoudig. Ons bestelproces bestaat uit vier duidelijke stappen waarbij u bepaalt hoe u het hebben wilt. Uw bestelling wordt pas definitief na uw bestelling. Daarvoor kunt u alles naar wens aanpassen.
Orderbevestiging Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, krijgt u via de e-mail een order-
bevestiging. Hierin staat nogmaals een overzicht van alle bestelinformatie. Order annuleren of wijzigen Wilt u een reeds eerder geplaatste bestelling wijzigen of annuleren? Stuurt u dan een e-mail naar sales@ipstore.nl of neem telefonisch contact met ons op via 085-0080 700. Vragen over de orderstatus U kunt uw orderstatus volgen op de orderstatuspagina. U vindt hier uitgebreide statusinformatie over uw orders
Klantenservice: klantenservice@ipstore.nl +31 (0)85-0080 700 Verkoop: sales@ipstore.nl
Klantenservice
Zorg productenITshop assortiment
uitgebreid zoeken zoek
Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Forehand Electronic Extensions B.V, gevestigd te Rotterdam

1.              Algemeen

1.1.          Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van/door Forehand Electronic Extensions B.V., hierna te noemen: "Forehand". 

 

1.2.          Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van cliënt gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Forehand schriftelijk zijn aanvaard en zijn dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard. 

 

2.              Aanbod en aanvaarding

2.1.          Al onze aanbiedingen en de daarin genoemde prijzen zijn vrijblijvend. Wij zijn bevoegd onze aanbiedingen nog binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door cliënt te herroepen. De overeenkomst komt tot stand door onze schriftelijke orderbevestiging dan wel door het begin van feitelijke uitvoering door Forehand van de aan Forehand verstrekte opdracht.

 

2.2.          De cliënt dient eventuele wijzigingen in de uitvoering van een door hem verstrekte opdracht of order tijdig en schriftelijk aan Forehand ter kennis te brengen. wij zijn gerechtigd aan een wijziging in de uitvoering van een opdracht of order verbonden extra kosten bij de cliënt in rekening te brengen.

 

2.3.         Door Forehand aan cliënt verstrekte documentatie, verwerkings- en andere adviezen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

3.              Prijzen

3.1.          De in de aanbieding, catalogi, website, webshop of in andere publicaties genoemde prijzen gelden, tenzij anders vermeld, per stuk en zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding geldende fabrieksprijzen, valutakoersen, invoerrechten en andere bij invoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, marge-regelingen en verdere prijsbepalende factoren. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één of meer van deze factoren voordoet hebben wij het recht, ook als de overeenkomst inmiddels is tot stand gekomen, de prijzen aan deze wijziging aan te passen voor het dan nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. Indien wij van dit recht gebruik maken en ook daadwerkelijk effectueren heeft cliënt het recht om binnen 5 dagen nadat wij cliënt van de prijsverhoging in kennis hebben gesteld de overeenkomst voor het gedeelte dat nog niet door Forehand is uitgevoerd te annuleren.

 

3.2.          Alle prijzen zijn exclusief belastingen, heffingen of opslagen van (semi-)overheidswege, waaronder B.T.W., milieubijdrage, bijdrage die verband houdt met de verveelvoudiging / openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermende werken, alsmede eventuele koper- of andere metaaltoeslagen.

 

3.3.          Wij behouden ons het recht voor om orders met een waarde beneden een bepaald minimum te belasten met orderkosten.

 

4.              Levertijden

4.1.          Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn opgegeven levertijden nimmer als fatale termijnen te beschouwen. In geval van niet tijdige levering zijn wij daarom ook eerst na schriftelijk ingebrekestelling in verzuim.

4.2.          Een overeengekomen levertijd wordt verlengd met de periode waarin wij gerechtigd zijn ons op enig opschortingsrecht of overmacht te beroepen zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

4.3.          Indien wij in verzuim zijn ten gevolge van een overschrijding van een overeengekomen of aangezegde levertijd heeft cliënt uitsluitend het recht de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren. De cliënt heeft geen enkel recht op vergoeding van enige schade, directe of indirecte, als gevolg van de overschrijding van de levertijd c.q. de annulering van de overeenkomst.

 

5.              Aflevering

5.1.          De aflevering van de goederen binnen Nederland geschiedt franco huis tenzij de waarde van de goederen per aflevering een bedrag van € 150,- niet te boven gaat. Voor afleveringen beneden het bedrag van € 150,- - worden verzendkosten voor gebruikelijke tarieven - zoals bijvoorbeeld van een pakketbezorgdienst in rekening gebracht. Wij zijn gerechtigd periodiek het bedrag van € 150,- aan te passen welke aanpassing wij alsdan kenbaar maken op de offertes e.d.

 

5.2.          De aflevering van de goederen buiten Nederland geschiedt tegen het bedrag dat wordt aangegeven op de aan de levering voorafgaande offerte casu quo de orderbevestiging.

 

5.3.          Forehand is bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden.

 

5.4.          Eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen dienen binnen 24 uur na de aflevering schriftelijk en rechtstreeks aan Forehand gemeld te worden. Bij geen melding worden de producten geacht te zijn geaccepteerd door cliënt.

 

5.5.          Wanneer goederen door de cliënt niet binnen de overeengekomen afroeptermijn worden afgenomen, zijn wij gerechtigd om de desbetreffende goederen te factureren en naar eigen inzicht, voor rekening en risico van cliënt, op te slaan of op te doen slaan. Alle kosten ten gevolge van het niet afnemen of niet afroepen door cliënt zullen aan cliënt in rekening worden gebracht.

 

6.              Eigendomsvoorbehoud

6.1.          Alle door Forehand aan de cliënt geleverde goederen blijven ons het eigendom van Forehand zolang de cliënt niet al onze vorderingen betreffende tegenprestatie voor door ons krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen heeft voldaan. Het bepaalde in de vorige zin geldt tevens met betrekking tot onze vorderingen wegens het door de cliënt tekort schieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

 

6.2.          Onverminderd onze overige rechten is Forehand gerechtigd om, indien de cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is of Forehand goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichting zal tekort schieten, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Bij terugneming van de goederen door Forehand zal de cliënt worden gecrediteerd voor de door Forehand nog met die goederen te realiseren opbrengst, verminderd met de door Forehand in verband met de terugneming of anderszins te maken kosten. De creditering zal echter nimmer meer bedragen dan de oorspronkelijke door ons gefactureerde waarde van de teruggenomen goederen.

 

6.3.          Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de door Forehand aan de cliënt geleverde zaken, gegevens, documenten, programmatuur die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op de cliënt op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt zijn gebracht.

 

7.              Garanties/reclames

7.1.          Forehand staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen. Tevens staat Forehand ervoor in dat de geleverde goederen de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik hiervan nodig zijn. Wij garanderen echter geen andere eigenschappen dan zijn opgenomen in de productbeschrijvingen en specificaties van de goederen. cliënt kan geen aanspraken doen gelden bij verkeerd gebruik of onjuiste verwerking van de goederen.

 

7.2.          Met betrekking tot producten of onderdelen daarvan, die Forehand van derden betrekt, blijven onze garanties en de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot die garanties en aansprakelijkheid die Forehand van de leveranciers van die goederen hebben bedongen en voorts ook slechts in de omvang als die leveranciers hun garanties en hun aansprakelijkheid jegens Forehand zijn nagekomen.

 

7.3.          Gebreken aan de geleverde goederen, anders dan genoemd in artikel 5.3 moeten door de cliënt onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 6 werkdagen nadat zij zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd schriftelijk ter kennis van Forehand worden gebracht. Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer de aard en de grond van de klachten nauwkeurig zijn opgegeven. Indien blijkt dat de voor retour aangeboden goederen geen gebreken vertonen dan zijn alle gemaakte kosten voor rekening van cliënt, ook tijdens de garantieperiode.

 

7.4.          Iedere verplichting van Forehand uit hoofde van gebreken als bedoeld in dit artikel komt te vervallen zodra 6 werkdagen na de aflevering van de goederen zijn verstreken en binnen deze termijn geen kennisgeving als bedoeld in het vorige lid heeft plaatsgevonden.

 

7.5.          Na ontvangst van de kennisgeving zal Forehand, indien het bezwaar van de cliënt naar ons oordeel gegrond is, overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van Forehand. In geen geval zal de waarde van onze prestatie als bedoeld in de vorige zin de prijs van het gebrekkige deel van de geleverde goederen te boven gaan. Forehand is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek, noch zijn wij gehouden tot enige prestatie dan genoemd in de eerste zin.

 

7.6.          Retour zendingen dienen altijd voorzien te zijn van een door Forehand vooraf afgegeven RMA nummer en kopie factuur. Zendingen die hier niet aan voldoen zijn wij gerechtigd te weigeren. Retourzendingen aan Forehand van door Forehand geleverde goederen zullen door Forehand slechts in ontvangst genomen hoeven te worden en de kosten van die retourzending zullen door ons slechts hoeven te worden gedragen indien een en ander geschiedt met onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. De retourzending geschiedt te allen tijde voor risico van cliënt.

 

7.7.          Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen 6 werkdagen na de datum van die factuur bij ons te worden ingediend.

 

7.8.          Het indienen van een reclame ontslaat cliënt nimmer van zijn betalingsverplichting jegens Forehand.

 

8.              Aansprakelijkheid

8.1.          Buiten de levering van de goederen als in de overeenkomst met cliënt opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 7 zijn wij tot geen enkele prestatie jegens cliënt gehouden.

 

8.2.          Forehand is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij zijn veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van onze directie. De cliënt vrijwaart Forehand voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens Forehand geldend mochten maken en die verband houden, direct of indirect, met de overeenkomst tussen Forehand en cliënt en de uitvoering daarvan.

 

8.3.          De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

  • schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de cliënt verstrekte gegevens.
  • beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door cliënt ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken

 

9.              Betalingen

9.1.          Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan cliënt van rechtswege in verzuim is. Forehand heeft het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen.

 

9.2.          Bij gebreke van tijdige betaling is cliënt een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) dat niet is voldaan.

 

9.3.          Indien cliënt ook na eerste aanmaning in gebreke blijft met de betaling van het door hem verschuldigde is hij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten aan ons te vergoeden.

 

9.4.          Voor het geval dat wij onze vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, aanhangig hebben gemaakt is cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd onze aanspraken uit het vorige lid, te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs, deurwaarders en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht, voor zover deze een eventuele proceskosten veroordeling van cliënt op grond van artikel 56 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

 

9.5.          De cliënt is niet gerechtigd om zich jegens Forehand op enige opschortingsrecht, waaronder begrepen een retentierecht, of verrekening te beroepen.

 

10.           Rechtskeuze/bevoegde rechter

10.1.       Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, en de bepalingen van internationale verdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

 

10.2.       Alle geschillen, van welke aard ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

 

11.           Wettelijke toepassing

11.1.       Indien een of meer bepalingen uit de door Forehand afgesloten overeenkomst met cliënt en derhalve ook uit de onderhavige algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

 

12.           Inwerkingtreding

12.1.       Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van maart 2020.

 

Klantenservice +31 (0)85 0080 700 Sales@forehand.nl
Verkoop +31 (0)85 0080 700 Sales@forehand.nl