Inloggen
Inloggen Uw email Uw wachtwoord Login Wachtwoord vergeten?
De service van IPSTORE Beschikbaarheid Ons voorraadsysteem werkt de voorraad 24 uur per dag, zeven dagen in de week real-time bij. Bij elk product staat of het product op dit moment leverbaar is. Bestelprocedure Online bestellen bij ipstore.nl gaat snel en eenvoudig. Ons bestelproces bestaat uit vier duidelijke stappen waarbij u bepaalt hoe u het hebben wilt. Uw bestelling wordt pas definitief na uw bestelling. Daarvoor kunt u alles naar wens aanpassen.
Orderbevestiging Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, krijgt u via de e-mail een order-
bevestiging. Hierin staat nogmaals een overzicht van alle bestelinformatie. Order annuleren of wijzigen Wilt u een reeds eerder geplaatste bestelling wijzigen of annuleren? Stuurt u dan een e-mail naar sales@ipstore.nl of neem telefonisch contact met ons op via 085-0080 700. Vragen over de orderstatus U kunt uw orderstatus volgen op de orderstatuspagina. U vindt hier uitgebreide statusinformatie over uw orders
Klantenservice: klantenservice@ipstore.nl +31 (0)85-0080 700 Verkoop: sales@ipstore.nl
Klantenservice
Zorg productenITshop assortiment
uitgebreid zoeken zoek
Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Forehand Electronic Extensions B.V, gevestigd te Rotterdam

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van/door Forehand Electronic Extensions B.V., hierna te noemen: "de vennootschap". 1.2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van cliënt gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door de vennootschap schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard. 1.3. Alle door de vennootschap verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. 1.4. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door de vennootschap verstrekte gegevens zijn slechts bedoeld als voorbeeld en/of monster en derhalve indicatief. 1.5. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor de vennootschap slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. De vennootschap heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan. 1.6. De omvang van de verplichtingen van de vennootschap worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging. De cliënt wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel te hebben geaccepteerd, indien niet binnen zeven werkdagen na de dagtekening schriftelijk bezwaren ertegen ter kennis zijn gebracht van de vennootschap. 1.7. De vennootschap wordt terzake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam daartoe bevoegd zijn.

ARTIKEL 2: De prijs

2.1. De door de vennootschap vermelde prijzen zijn exclusief btw. 2.2. Indien de vennootschap met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de vennootschap als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingrechtelijke karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kostprijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld doch niet gelimiteerd tot verhoging de kosten van telecommunicatie. 2.3. De in de orderbevestiging opgenomen prijs is de koopprijs en omvat uitsluitend, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de goederen en de kosten van de verpakking. 2.4. Bij leveringen onder € 150,- wordt € 10,- administratie- en handelingskosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 3: Levering

3.1. De betreffende levertermijnen zijn uitsluitend indicatief en nimmer als fatale termijn te beschouwen. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opschorting respectievelijk ontbinding van de gesloten overeenkomst. Annulering van hetzij geheel hetzij gedeelte van een verleende opdracht behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper. Alle reeds gemaakte kosten waaronder begrepen die uit hoofde van arbeid alsmede de met de annulering verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. 3.2. De goederen worden geacht door de vennootschap te zijn geleverd en door de cliënt te zijn aanvaard: a. bij levering af het magazijn, dan wel indien is overeengekomen dat levering zal geschieden af fabriek, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen; b. bij franco levering, zodra de goederen bij de cliënt zijn aangevoerd en gelost. 3.3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn. 3.4. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, is de vennootschap bevoegd dit deel te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. Bij levering van opdrachten in gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij levering van successieve gedeelten van een bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding van het geleverde, met inachtneming van het gestelde in artikel 5.2., door de cliënt niet meer kan worden teruggekomen.

ARTIKEL 4: Vervoer

4.1. Alle door cliënt bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, voor rekening en risico van de cliënt door de vennootschap afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaats op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten worden geacht voor risico van de cliënt te zijn verleend. 4.2. Het transport van de goederen zal op een door de vennootschap te bepalen wijze geschieden. 4.3. Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de cliënt komen. 4.4. lndien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van de vennootschap niet kan doorgaan, is de vennootschap gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de cliënt op te slaan, zulks onverminderd het recht van de vennootschap betaling van de koopprijs te vorderen. 4.5. Eventueel transport van bescheiden geschiedt geheel voor rekening en risico van cliënt; cliënt dient voor een eventuele verzekering zelf in te staan, ook in geval franco wordt geleverd. Van deze clausule kan uitsluitend worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk door de vennootschap is bevestigd.

ARTIKEL 5: Reclame

5.1. De cliënt wordt geacht de door de vennootschap geleverde goederen/diensten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd. 5.2. klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen acht dagen na levering per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de vennootschap, bij gebreke waarvan elk recht van de cliënt terzake is vervallen. 5.3. In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen/opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren. 5.4. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de cliënt nog enig reclamerecht toekomt. 5.5. Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de cliënt onverlet.

ARTIKEL 6: overmacht

6.1. Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, in beslag neming, brand, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden, en voorts iedere andere omstandigheid, welke de vennootschap redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop de vennootschap geen invloed kan uitoefenen. 6.2. Indien de vennootschap ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een dergelijke opschorting drie maanden heeft geduurd, de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door de vennootschap zal de cliënt een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

ARTIKEL 7: Betaling

7.1. Betaling geschiedt in Nederlandse valuta, zonder korting of compensatie, waarin de prijs is overeengekomen en/of gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval de schade ten gevolge van koersverschillen voor rekening van de cliënt komt. 7.2. Indien het krachtens iedere factuur door de vennootschap van de cliënt te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 14 dagen na factuurdatum door of namens cliënt aan de vennootschap is voldaan, is de cliënt over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag, ingaande op de factuurdatum, een wettelijke handelsrente plus 2% per jaar verschuldigd, waarbij een deel van een maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door de vennootschap aan de cliënt is vereist. 7.3. Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen. 7.4. Compensatie van een eventueel door de cliënt gepretendeerde vordering op de vennootschap is geheel uitgesloten. 7.5. In geval cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, almede indien beslag te zijnen lasten wordt gelegd, is elke vordering van de vennootschap op de cliënt terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft de vennootschap dan het recht om de overeenkomst, voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen, terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 7.6. De vennootschap behoudt zich het recht voor om zowel tijdens als na de totstandkoming der overeenkomst zekerheid tot betaling der koopsom te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van de cliënt komen. Blijft de cliënt in gebreke om binnen een daartoe door de vennootschap gestelde termijn de verlangde zekerheid te verstrekken, dan kan zij de overeenkomst zonder enige nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan opschorten, onverminderd het recht op betaling van de reeds geleverde goederen, alsmede op schadevergoeding. 7.7. De cliënt wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

ARTIKEL 8: Incassokosten

8.1. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een percentage van 15% en worden berekend over de openstaande hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,00 tenzij enige wettelijke bepaling zich daartegen verzet. 8.2. De vennootschap is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat cliënt aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan. 8.3. De vennootschap is gerechtigd alle vorderingen op cliënt te verrekenen met iedere schuld die cliënt aan de vennootschap mocht hebben.

ARTIKEL 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de vennootschap totdat de cliënt aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten heeft voldaan. De cliënt verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten. 9.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1. van dit artikel, blijft het auteursrecht op alle door de vennootschap aan de cliënt geleverde software berusten bij de vennootschap. 9.3. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de cliënt aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. 9.4. Zolang de goederen eigendom blijven van de vennootschap, mag de cliënt ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen mits na schriftelijke toestemming van de vennootschap waaraan voorwaarden kunnen worden gesteld, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van de vennootschap.

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid

10.1. De vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door cliënt geleden schade, behoudens indien en voor zover cliënt aantoont dat de schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad en zich geen van de beperkingen van aansprakelijkheid voordoen. 10.2. De aansprakelijkheid van de vennootschap is beperkt tot het bedrag van de factuur van de betrokken goederen respectievelijk van de verrichte werkzaamheden, in welk geval de vennootschap zich uitsluitend verplicht tot reparatie dan wel vervanging indien tijdige melding van het gebrek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5. 10.3. De vennootschap is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan. Client dient zich zonodig tegen deze schade te verzekeren. 10.4. De aansprakelijkheid van de vennootschap vervalt in leder geval na verloop van vier weken na levering als bedoeld in artikel 3.2.

ARTIKEL 11: Geheimhouding

11.1. De cliënt is ervan op de hoogte dat de apparatuur en de daarbij behorende documentatie vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de vennootschap, c.q. van de te vertegenwoordigende firma, bevat. Client zal er voor zorgdragen dat hij deze niet zal bekend maken of tonen aan derden. 11.2. Het is de cliënt niet toegestaan de programmatuur en de daarbij behorende documentatie, waarvan de auteursrechten krachtens het bepaalde in artikel 9 dezes bij de vennootschap berusten, zowel tijdens als na de beëindiging van deze overeenkomst te kopiëren of te verveelvoudigen of derden toestemming te geven tot het kopiëren of verveelvoudigen van de programmatuur of de daarbij behorende documentatie. 11.3. Bij gebreke van nakoming van het in dit artikel gestelde verbeurt cliënt een direct opeisbare boete aan de vennootschap van € 5.000,00 per overtreding c.q. per dag, dat een dergelijke overtreding voortduurt, waarbij iedere bekendmaking of mededeling aan derden dan wet kopie of verveelvoudiging als een overtreding dient te worden aangemerkt.

ARTIKEL 12: Algemeen

12.1. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen de vennootschap en de cliënt nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. 12.2. De vennootschap garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door de vennootschap moet worden erkend of door een Nederlandse Rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat enig door de vennootschap geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van een derde als zo-even bedoeld zal de vennootschap te zijner keuze na overleg met de cliënt het betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake verwerven, dan wel het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. Client verliest evenwel het recht op de zo-even aangeduide prestaties, indien hij de vennootschap niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht dat de vennootschap in staat is geweest haar rechten terzake naar behoren te verdedigen.

ARTIKEL 13: Ontbinding

13.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

ARTIKEL 14: Geschillen

14.1. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, onverminderd het recht van hoger beroep en forumkeuze volgens de wet.

ARTIKEL 15: Toepasselijk recht

15.1. De verbintenissen tussen de vennootschap en de cliënt als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan het Nederlands recht.

ARTIKEL 16: Deponering

16.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en kunnen als "algemene voorwaarden" worden aangehaald.

Klantenservice +31 (0)85 0080 700 klantenservice@ipstore.nl
Verkoop +31 (0)85 0080 700 sales@ipstore.nl